Menu
Strona głowna  /  Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Przedszkole Publiczne nr 32 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkolenr-32.dlaprzedszkoli.eu/

 • Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-09

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • Zdjęcia nie posiadają opisów alternatywnych

Wyłączenia

 • Zdjęcia oraz niektóre pliki zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy  o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-14

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.                        Jest możliwość powiększenia wielkości liter, podświetlenie linków i kontrastu, za pomocą skrótu klawiaturowego Ctrl +U.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grażyna Osak.
 • E-mail: pp32@miasto.szczecin.pl
 • Telefon: 914883566

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich

 • Adres: https://www.rpo.gov.pl/content/kontakt
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl

 

Dostępność architektoniczna

 

1. Aby dostać się na teren przedszkola należy pokonać furtkę otwieraną ręcznie oraz posiadającą na górze dzwonek odblokowujący blokadę furtki.

2. Budynek jest trzykondygnacyjny.

3. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych.

4. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

5. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

6. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym. 

 


Ostatnia aktualizacja: 2022-02-14